Beste bewoner van de Zeeheldenbuurt,

 

In de afgelopen weken zijn er belangrijke stappen gezet om de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt zo snel mogelijk te starten. De aannemer heeft met zijn team technische opnames uitgevoerd waarvan de resultaten nu worden verwerkt, de contractstukken zijn in voorbereiding en we organiseren voor u een informatieplein eind juni. Via deze nieuwsflits informeren wij alle bewoners over waar we nu staan.
 

Samenvatting

 • De technische opnames bij 42 particuliere woningen zijn tot vorige week uitgevoerd.
 • Uiterlijk medio juni ontvangen de particuliere eigenaren een aanbieding op maat.
 • In juni/juli vinden technische opnames plaats in de huurwoningen.
 • Eind juni wordt een informatieplein georganiseerd in de buurt, voor alle bewoners.
 • De Belangenvereniging verkent de kosten van sloop/nieuwbouw en de

       financierbaarheid voor  particuliere eigenaren. Via haar nieuwsbrief informeert zij       
       de leden.

 • Vanaf juni t/m augustus is er de mogelijkheid voor 1:1 gesprekken, voor iedereen.
 • Uiterlijk 1 september ontvangt Parteon graag de getekende overeenkomsten retour.
 •  In september hopen we in de eerste woningen te kunnen starten.

 

Om ‘maatwerk’ op elk adres te kunnen leveren zijn en worden technische opnames uitgevoerd. Meer informatie over de technische opnames vindt u in de update van april

Technische opnames bij particuliere eigenaren

Particuliere eigenaren konden zich voor de technische opnames aanmelden. In totaal hebben 42 van de 53 particuliere eigenaren zich aangemeld. We hebben op verzoek van deze eigenaren de termijn met een paar weken verlengd en tot en met vorige week zijn de technische opnames door Ooijevaar uitgevoerd. De laatste eigenaren die zich nu nog hebben gemeld, krijgen de komende 1 tot 2 weken nog een opname. Dankzij deze opnames kan de aannemer voor deze eigenaren een voorstel en offerte op maat maken.


“We hebben het gevoel dat er eindelijk iets     

 gaat gebeuren, fijn!”, aldus een bewoner.


Technische opnames bij huurwoningen

Ook in de huurwoningen van Parteon worden binnenkort technische opnames uitgevoerd. Parteon is deze nu aan het voorbereiden. De huurders en bewoners van Camelot ontvangen vanaf eind volgende week bericht om de technische opnames in te plannen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Vaststellingsovereenkomst

Zoals u weet wordt het voorstel van 17 december 2019, dat Parteon en Gemeente Zaanstad aan de bewoners hebben gedaan, omgezet in contractstukken. Tussen de Gemeente en Parteon moest een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ (VSO) worden gesloten die door het College van B&W moest worden vastgesteld. Dit is gebeurd. Ook de gemeenteraad is op 19 mei jl. akkoord met een bijdrage van de gemeente in de herstelkosten of sloop/nieuwbouw aan de particulieren eigenaren. Dit is fantastisch nieuws! U kunt dit lezen in de raadsinformatiebrief. Met dit akkoord kan Parteon de bijdrage doorleggen aan de particulieren en wordt ook een vaststellingsovereenkomsten met de particuliere eigenaren opgesteld. Bij deze overeenkomst horen alle contractstukken van de aannemer. 

 

Contractstukken aannemer 

Aannemer Ooijevaar en onderaannemers hebben met het team van Parteon hard gewerkt om de resultaten van de technische opnames te verwerken tot een concreet voorstel. Zo is de grond onderzocht en zijn prijzen voor afvoer en sanering opgevraagd, is eventueel aanwezige asbest geïnventariseerd en zijn saneringskosten opgevraagd. Particuliere eigenaren met zelf aangebrachte wijzigingen in de woningen, zoals bijvoorbeeld doorgebroken wanden of een uitbouw, krijgen inzicht in het financiële effect hiervan op het funderingsherstel. 

De eigenaren die zich niet (of niet tijdig) hebben aangemeld, ontvangen een voorstel met verrekenbare stelposten. Dit betekent dat te zijner tijd de werkelijke kosten worden doorbelast en dat nu met aannames moet worden gewerkt op basis van het gemiddelde in de buurt.

 
Wanneer krijgen de particuliere eigenaren de overeenkomst?

Het zorgvuldige en uitgebreide voorwerk en de extra tijd voor technische opnames heeft ertoe geleid dat de eerder gecommuniceerde streefdatum van 1 juni helaas niet gehaald kan worden. We zetten ons ten volle in dat medio juni de particuliere eigenaren hun aanbieding persoonlijk in de brievenbus ontvangen. 

 

Wanneer moet de overeenkomst worden getekend?

Parteon en Gemeente hebben besloten om de particuliere eigenaren meer tijd te geven om deze stukken voor zichzelf te beoordelen en hun eigen financiële situatie daarop te verkennen. Zo is er tijd om het voorstel goed te overwegen en met eventuele adviseurs door te spreken. Uiterlijk 1 september ontvangt Parteon graag de getekende overeenkomst met bijlagen retour. 

 

Wat gebeurt er daarna? 

Op basis van alle antwoorden van de particuliere eigenaren wordt een zogenaamde ‘ontwikkelstrategie’ voor de buurt gemaakt. Deze geeft aan wanneer welk blok kan starten met funderingsherstel en bodemaanpak, en op welke plekken eventueel ruimte ontstaat voor sloop/nieuwbouw. De aannemer kan het werk voorbereiden en materialen inkopen. En de eerste wisselwoningen kunnen worden ingericht.

 

Startblok Van Riebeeckkade 

We treffen alle voorbereidingen om vanaf september 2020 te starten. De omgevingsvergunning is aangevraagd door de aannemer en bij de gemeente in behandeling. Met de particuliere eigenaren heeft overleg plaatsgevonden en uiteraard willen zij graag eerst de vaststellingsovereenkomst en de contractstukken van de aannemer zien voordat zij een definitief akkoord geven. Wij zorgen er in ieder geval voor dat de omstandigheden hierop zijn voorbereid dat als we instemming hebben, we direct kunnen starten.

 

Informatieplein 

We organiseren eind juni voor alle bewoners van de Zeeheldenbuurt een informatiebijeenkomst. We denken aan kraampjes zodat we op gepaste afstand van en met elkaar het gesprek kunnen aangaan. In deze kraampjes krijgt u meer informatie over allemaal belangrijke onderwerpen rond de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Denk bijvoorbeeld aan:

•     technische informatie over het funderingsherstel;

•     informatie over de renovatiewerkzaamheden in de huurwoningen;

•     hoe werkt een wisselwoning?

•     welke financieringsmogelijkheden zijn er?

•     en meer!
 
De save the date is inmiddels verzonden. Zet u 27 juni ook in de agenda? 

Hiernaast vindt u verdere uitleg en veel gestelde vragen. Klik op het plusje om het te bekijken.

Is er al een aannemer gekozen?

Created with Sketch.

Op basis van een eerdere selectie en ervaringen, heeft Parteon aan aannemer Ooijevaar gevraagd om deze herstelwerkzaamheden aan te bieden. Ooijevaar is vanuit een eerdere selectie op de hoogte van de technische staat van de (huur)woningen en heeft veel ervaring met funderingsherstel. Voor funderingsherstel is ook aan drie funderingsspecialisten gevraagd een offerte uit te brengen, de namen daarvoor zijn aangereikt door Parteon, gemeente en Belangenvereniging particuliere eigenaren. Deze offertes worden vergeleken en verwerkt in de totale aanneemsom.

 

Op dit moment wordt met Ooijevaar afrondende gesprekken gevoerd over de aanpak, de prijzen en het contract. Parteon heeft voor haar eigen huurwoningen zelf ook belang bij een goede funderingsaanpak met een goede financiële afspraak en is scherp op het resultaat. Voordat er een definitief voorstel naar de bewoners gaat, zal Parteon de tussentijdse resultaten met de partners delen.

Wat is de tussenstand van de aanpak en prijzen?

Created with Sketch.

Op basis van de bevindingen tot op heden, kunnen wij u al informeren dat het totaalbedrag voor funderingsherstel (‘tafelmethode’) en bodemaanpak onder de EUR 75.000 inclusief BTW blijft. We gaan hierbij uit van een ‘basiswoning’, dus zonder extra uitbouwen of doorgebroken muren in de woning die de tafelmethode kostbaarder kunnen maken. De aanpak van de bodemvervuiling lijkt slim op te lossen, waardoor het bedrag naar verwachting lager uit kan komen. Om hier zeker van te zijn, is een technische opname van alle woningen noodzakelijk. De aannemer kan dan meteen zien welke woningen zijn aangepast en een prijs op maat leveren aan de particulier.

Wat is een technische opname van mijn woning?

Created with Sketch.

Bij funderingsherstel horen verplichte onderzoeken, onder andere naar de eventuele aanwezigheid van asbest. Ook vragen de woningen van particuliere eigenaren door verbouw- en kluswerkzaamheden soms een andere aanpak. Om dit te inventariseren zal de aannemer binnenkort een technische opname per woning doen. Daarvoor hebben wij uw medewerking nodig. 

Op basis van deze opnames kan een aanpak en prijsopgave op woningniveau worden gedaan. Klik hier voor meer informatie over deze technische opname en hoe u zich aan kunt melden via Ooijevaar.

Hoe meld ik mij aan voor een technische opname?

Created with Sketch.

U kunt aangeven of en wanneer u de opname wilt inplannen. 

 

Dat kan door te mailen naar Zeeheldenbuurt@ooijevaar.nl of te bellen naar 072 - 511 86 96. 

 

Ooijevaar plant vervolgens de exacte datum en tijdstip met u in. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst particulieren?

Created with Sketch.

Wij werken aan een overeenkomst die het voorstel van 17 december 2019 vertaalt en recht doet aan alle rechten en plichten van alle partijen en die zoveel mogelijk duidelijkheid geeft. Zodat particuliere eigenaren nog voor de zomer kunnen beslissen en er duidelijkheid komt voor iedereen. Deze overeenkomst heet een vaststellingsovereenkomst. 

 

In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd:

 • op welke wijze funderingsherstel wordt uitgevoerd; 
 • hoe de bodem wordt aangepakt;
 • welke aannemer het werk uitvoert;
 • wat er in uw woning gebeurt en wat er van u wordt verwacht;
 • op welke manier de betalingen van Parteon, de gemeente en u zelf verlopen
 • etc.

 

Het totale voorstel dat aan particulieren wordt gedaan bestaat uit:

 • Vaststellingovereenkomst tussen Parteon en particuliere eigenaar;
 • Prijsopgave van uw woning: ‘de aanneemsom’;
 • Technische omschrijving van funderingsherstel/bodemaanpak;
 • Aannemingsovereenkomst particuliere eigenaar – aannemer.

 

Het nadrukkelijk streven is dit totale voorstel uiterlijk op 1 juni 2020 aan te bieden en uiterlijk vier weken later getekend retour te ontvangen.

Wanneer ontvang ik de vaststellingsovereenkomst?

Created with Sketch.

In overleg met de Belangenvereniging en Bewonerscommissie is ervoor gekozen om eerst de technische opnamen te doen, en de resultaten te verwerken in de overeenkomst die naar de particuliere eigenaren gaat. Met een definitieve aanpak en een definitieve prijs. Zo is er duidelijkheid en zekerheid. 

 

Daarom krijgt u de overeenkomst niet nu al, maar wachten we tot alle informatie er is. 

 

We streven ernaar de opnamen in de woningen in april en mei uit te voeren en dan de overeenkomst uiterlijk 1 juni bij u te hebben. 

Wat is de status funderingsherstel/bodemaanpak?

Created with Sketch.

De methode van funderingsherstel is voor alle woningen in de Zeeheldenbuurt gelijk: huurwoningen van Parteon en woningen van particuliere eigenaren worden per blok aangepakt. De methode van bodemaanpak kan wel verschillen, omdat deze op verschillende plekken in de buurt anders van aard is.

 

Op advies van een deskundig en zeer ervaren constructeur uit de regio is gekozen voor de funderingsmethode die ‘Tafelmethode’ wordt genoemd. Binnenkort volgt hier meer informatie over op de website.

 

Op dit moment wordt de precieze aanpak uitgewerkt en zijn offertes opgevraagd, mede om de particuliere eigenaren een concreet en individueel aanbod te kunnen doen. En ook Parteon heeft deze informatie nodig voor de huurwoningen. Parteon is hierin initiatiefnemer en begeleidt dit proces in overleg met de partners. 

 

Voor meer informatie over renovatie van de huurwoningen, klik hier.

Wat is de planning?

Created with Sketch.

Eerste fase: start na de zomer 2020!

Wij streven ernaar direct na de zomer (september) te starten met de eerste fase, een ‘startproject’, aan de Jan van Riebeeckade. In model G is gekozen voor funderingsherstel en renovatie van dit blok. Dat is de reden waarom we hier starten. 

 

Het gaat in deze straat om een woonblok met 3 huurwoningen en 3 woningen van particuliere eigenaren. Wij vertrouwen erop met iedereen tot overeenstemming te komen en de vergunningen op tijd te krijgen. De bewoners zijn uiteraard al geïnformeerd en met hen voeren we binnenkort verdere gesprekken. We maken ook de eerste wisselwoningen gereed voor tijdelijke bewoning. 

 

Na ongeveer 3 maanden is het funderingsherstel en de bodem gereed. De renovatie van de huurwoningen die erop volgt kost nog ongeveer 2-3 maanden, maar de particuliere eigenaren kunnen dan al terug naar hun woning. 

 

Wanneer volgen de overige blokken?  2021/2022 vernieuwing hele buurt 

Eind 2020 maar uiterlijk januari 2021, onder voorbehoud van vergunningen, starten we met het volgende blok. Welk blok dit wordt, en in welke volgorde de overige woonblokken volgen, weten we nu nog niet. Als alle particuliere eigenaren hebben aangegeven of zij het aanbod van Parteon en de gemeente accepteren en de vaststellingsovereenkomst ondertekenen en retourneren, komt er duidelijkheid. Wij streven naar duidelijkheid hierover in juli. Met alle antwoorden kunnen wij dan een aanpak en planning maken, die we uiteraard weer met de buurt delen. Wij noemen dit de ontwikkel- of vernieuwingsstrategie.

 

Als de bewoners van alle woningen meedoen en er geen grote onvoorziene omstandigheden zijn, dan kunnen we in twee jaar tijd de hele Zeeheldenbuurt vernieuwen. Als er op plekken ruimte komt voor sloop/nieuwbouw, dan zal dat iets langer duren.

Is er ruimte voor nieuwbouw? 

Created with Sketch.

Dat weten we nog niet, dat ligt eraan of er fysieke ruimte ontstaat in de wijk. Met verdere verkenning van sloop/nieuwbouw wordt dus gewacht tot particulieren hebben laten weten of zij wel of niet meedoen aan funderingsherstel en wie er eventueel nieuwbouw wil en kan betalen. De bandbreedte van indicatieve nieuwbouwprijzen wordt bij de overeenkomst gegeven, zodat particulieren voor zichzelf kunnen beslissen of dit financieel betaalbaar is. Bij de overeenkomst hoort ook een individueel gesprek waar deze afweging besproken kan worden.