Beste bewoners van de Zeeheldenbuurt,

Er wordt ‘achter de schermen’ hard gewerkt, wij nemen u met deze update graag mee in de tussenstand. Dit is de eerste update na de bewonersavond op 17 december. Op deze avond presenteerden de gemeente en Parteon een (financieel) voorstel aan de particuliere eigenaren. Na de kerstvakantie zijn wij op maandag 6 januari weer gestart. Wij ontvingen van u tientallen vragen en suggesties die ons helpen het voorstel verder uit te werken. Dank daarvoor.

Het beantwoorden van alle vragen en doornemen van suggesties vraagt enige tijd. Kern van deze update is dan ook dat de gemeente en Parteon een aantal weken extra nodig hebben om het voorstel aan de particuliere eigenaren  in een vaststellingsovereenkomst te vertalen. Ook willen wij deze  zorgvuldig afstemmen met de Bewonerscommissie en de Belangenvereniging.

Opstellen vaststellingsovereenkomst
Wij werken aan een vaststellingsovereenkomst waarin alle rechten en plichten van alle partijen zijn opgenomen en die zoveel mogelijk duidelijkheid geeft. Zo kunnen particuliere eigenaren nog voor de zomer beslissen en komt er duidelijkheid voor iedereen. Ook voor de huurders, zij krijgen voor de zomer inzicht in de herstel- en renovatieplannen van de huurwoningen.

Planning
Wij verwachten dat:

  • eind maart/begin april 2020 de vaststellingsovereenkomst wordt verstrekt aan de particuliere eigenaren;
  • aansluitend de één-op-één gesprekken met particuliere eigenaren plaatsvinden (u wordt hiervoor in maart benaderd om de afspraak vast in te plannen]; 
  • we circa 6 - 8 weken na het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst deze getekend retour verwachten van de particuliere eigenaren;
  • eind maart de huurders worden uitgenodigd voor meer inzicht in de renovatieplannen van Parteon en we met hen daarover in gesprek gaan; 
  • we voor de zomer weten op welke wijze en in welke fasering de Zeeheldenbuurt wordt vernieuwd;
  • we ons nu alvast voorbereiden op een mogelijke eerste fase van 3 tot 6 woningen waarbij we alles op alles zetten om voor de zomer te starten.


In de komende weken geven wij op de website van de Zeeheldenbuurt www.zeeheldenbuurt.info antwoord op vragen die door u zijn gesteld. Zo krijgt u de komende periode steeds meer duidelijkheid. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u deze stellen per e-mail via info@zeeheldenbuurt.info.

Hiernaast vindt u verdere uitleg en veel gestelde vragen. Klik op het plusje om het te bekijken.


Januari: maand van vragen & suggesties: huurders en eigenaren

Created with Sketch.

Namens de gemeente en Parteon allereerst dank voor de vragen en suggesties die we in de maand januari van u ontvingen naar aanleiding van de bewonersavond op 17 december jl. We proberen zoveel mogelijk vragen alvast te beantwoorden en deze  binnenkort op de website van de Zeeheldenbuurt www.zeeheldenbuurt.info te plaatsen. U krijgt daarvan bericht.

Ons voorstel aan particuliere eigenaren

Created with Sketch.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 december jl. hebben wij een voorstel gedaan voor met name de particuliere eigenaren. Voor de aanwezige huurders was dit vooral een herhaling van de bewonersavond op 30 september jl. Nieuw is het voorstel dat Parteon en de gemeente aan de particulieren konden doen: een grote bijdrage in de herstelkosten van de fundering en de bodem onder de woningen van de particuliere eigenaren. De huurwoningen worden door Parteon uiteraard hersteld en ook gerenoveerd. 

Dank voor uw geduld in dit proces. 

Waarom kregen huurders en eigenaren dezelfde informatie?

Created with Sketch.

Door de huurders is de vraag gesteld waarom zij werden uitgenodigd voor deze bewonersavond op 17 december: het financiële voorstel is toch voor particuliere eigenaren bedoeld? De reden dat wij zowel particuliere eigenaren en huurders als gezamenlijke buurtbewoners hebben uitgenodigd, is dat wij het belangrijk vinden dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde boodschap krijgt. Zouden wij dat niet hebben gedaan, dan gaan geruchten en verhalen een eigen leven leiden. Dat wilden we voorkomen. U heeft allemaal recht te weten wat er gebeurt.

Het voorstel wordt een vaststellingsovereenkomst

Created with Sketch.

Het gepresenteerde voorstel is na de bijeenkomst nog dezelfde week op papier aan elke particuliere eigenaar verstrekt. Zo konden zij het rustig nalezen en eventuele vragen en suggesties alvast aan ons meegeven. Deze nemen wij mee  bij de verdere uitwerking van een overeenkomst tussen de particuliere eigenaar en de gemeente/Parteon. 

 

Na de kerstvakantie, vanaf maandag 6 januari 2020, hebben de gemeente en Parteon samen gewerkt aan het vertalen van het voorstel dat op 17 december jl. is gedaan naar een goed en leesbare overeenkomst voor de particuliere eigenaren. Het gaat dan om allerlei praktische en juridische aandachtspunten die hierin belangrijk zijn. 

 

Voorbeelden zijn: Hoe ziet een wisselwoning er uit en welke rechten en plichten horen bij het gebruik? Op wat voor type rekening moeten particuliere eigenaren geld storten en wie beheert dit? Welke funderingsmethode biedt de juiste oplossing om een fundering aan het bouwbesluit te laten voldoen? En welke prijs hoort daarbij? Welke leningsmogelijkheden zijn er voor mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen of lenen bij hun bank? En wat is precies gevolgschade?  

 

Allemaal vragen waar we duidelijke antwoorden op gaan formuleren. Doel is om  de particuliere eigenaren een zo helder mogelijk voorstel te doen. 

Wanneer krijgt de particuliere eigenaar deze overeenkomst? 

Created with Sketch.

Particuliere eigenaren krijgen de vaststellingsovereenkomst naar verwachting eind maart/begin april persoonlijk bezorgd. Dit is later dan gepland, en wel om de volgende redenen: 

 

Zoals u weet is het voorstel na vele gesprekken tussen de vier partners in de week voor 17 december samen geformuleerd. Diverse zaken moeten nog uitgezocht worden en er zijn  nog enkele voorbehouden in het voorstel opgenomen. Zo moet de gemeente het voorstel toetsen op ongeoorloofde Staatssteun en Parteon moet een toetsing doen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De gemeente en Parteon willen graag een voorstel doen waarbij de particuliere eigenaar zoveel mogelijk zekerheid heeft. 

Daarnaast moeten Parteon en de gemeente onderlinge afspraken vastleggen waaraan nu wordt gewerkt. Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zaanstad moet de overeenkomst ook nog goedkeuren. 

 

Parteon voert op dit moment gesprekken met een aannemer en drie funderingsspecialisten om goed inzicht te krijgen in de methode van funderingsherstel die voldoet aan het huidige Bouwbesluit. Ook nu komen we op het zogeheten ‘tafelmodel’ uit. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een technische omschrijving met afbeeldingen. Zo kunnen wij  u zo goed mogelijk informeren over de methode. We vragen daarbij offertes op en maken de planning inzichtelijk. Dit proces is direct na de kerstvakantie in gang gezet. Om goed grip te krijgen op de methode en de prijzen, hebben wij nog enkele weken nodig. Wij gaan deze informatie met u delen. 

De Belangenvereniging kijkt mee

Created with Sketch.

De Belangenvereniging heeft ons op vrijdagmiddag 31 januari jl. laten weten ook graag mee te willen kijken in de overeenkomst en de inhoud van de bijlagen. 

 

Op 18 februari jl. vond op verzoek een overleg plaats met de vier partners. Daarin is door de Belangenvereniging onder meer gevraagd om meer afstemmingsmomenten voordat wij de overeenkomst aanbieden, bijvoorbeeld over de methode van funderingsherstel. Ook is gevraagd om minimaal 6-8 weken bedenktijd voordat de eigenaren de overeenkomst moeten tekenen. Ook vroegen zij welke  mogelijkheden er zijn om het definitieve tekenmoment te koppelen aan duidelijkheid over de vernieuwing van de buurt. Wij zoeken dit uit. 

Wat betekent dit voor de voortgang?

Created with Sketch.

De Belangenvereniging heeft ons op vrijdagmiddag 31 januari jl. laten weten ook graag mee te willen kijken in de overeenkomst en de inhoud van de bijlagen. 

 

Op 18 februari jl. vond op verzoek een overleg plaats met de vier partners. Daarin is door de Belangenvereniging onder meer gevraagd om meer afstemmingsmomenten voordat wij de overeenkomst aanbieden, bijvoorbeeld over de methode van funderingsherstel. Ook is gevraagd om minimaal 6-8 weken bedenktijd voordat de eigenaren de overeenkomst moeten tekenen. Ook vroegen zij welke  mogelijkheden er zijn om het definitieve tekenmoment te koppelen aan duidelijkheid over de vernieuwing van de buurt. Wij zoeken dit uit. 

We beginnen met een eerste fase, een startproject

Created with Sketch.

We gaan werken met een startproject. Dit past bij de gewenste aanpak per woonblok zo kunnen we ervaring opdoen voor het vervolgtraject. Deze aanpak sluit aan bij de wensen die alle vier de partners nadrukkelijk hebben uitgesproken. 

Wij informeren u binnenkort verder. Eerst leggen we  met de huurders en particuliere eigenaren van de betreffende woningen contact om hun medewerking te vragen.

Voor het startproject is een zeer deskundig aannemer uit de regio gevraagd een prijs af te geven voor funderingsvernieuwing (palen en fundering) en bodemsanering. De aannemer vraagt aan drie verschillende funderingsspecialisten een prijs op. De Belangenvereniging en de gemeente hebben ook partijen kunnen voordragen. Deze prijs verwachten wij de komende weken te ontvangen en te kunnen beoordelen. Daarover zijn we, zoals afgesproken met de vier partijen, transparant.

Wij hopen met dit startproject aan u te kunnen laten zien, wat de noodzakelijke funderingsvernieuwing concreet betekent. De ervaring die wij in dit project opdoen, gebruiken we bij  de volgende woningen. We gaan de vernieuwing ook in beeld vastleggen en informeren u zo goed mogelijk over de activiteiten op de bouwplaats en over het proces. 

De procedures voor de uitvoering van dit startproject zijn al in voorbereiding. U kunt daarbij denken aan de eerdergenoemde aanpak en prijsvorming door de aannemer, maar ook aan de noodzakelijke vergunningen en medewerking van de huidige huurders en eigenaren.
Wij hopen dat we samen van dit startproject kunnen leren.

Is sloop/nieuwbouw nog mogelijk?

Created with Sketch.

Jazeker. Elke particuliere eigenaar kan op de eigen kavel voor sloop/nieuwbouw kiezen en daarbij gebruikmaken van het voorstel waarbij de toegezegde € 60.000 kan worden ingezet. Omdat dit in een compleet woonblok heel lastig is én omdat de woningen nog een goede marktwaarde vertegenwoordigen, is sloop (en nieuwbouw) niet de meest logische keuze. Dit verklaarde ook het ‘financiële gat’ uit 2019. Maar waar dan wel? Nog steeds hopen wij dat we op een aantal plekken, waar particuliere eigenaren willen meedoen in nieuwbouw of hun woningen verkopen, ruimte ontstaat voor sloop/nieuwbouw. Hier kunnen we nu  nog niets over zeggen, dit zal volgen uit de gesprekken met alle particuliere eigenaren.

Wat betekent dit voor de huurders?

Created with Sketch.

Ook voor het bezit van Parteon (125 woningen) zal funderingsvernieuwing en bodemsanering worden uitgevoerd. Nog steeds blijft sloop/nieuwbouw waar het kan onze voorkeur, maar hiervoor is het eerst nodig de standpunten (via getekende overeenkomsten) van de particuliere eigenaren te ontvangen. Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet bepaald, wel weten we dat dit eengezinswoningen of appartementenblokken zijn, in de stijl van de buurt. Plan G heeft hier een indicatie voor gegeven.

 

Alle huurwoningen worden hersteld  en uitgebreid gerenoveerd zodat de woning nog zeker 50 jaar meekan, duurzaam is en comfortabel om te wonen. De ingrepen van de renovatie zijn in februari verkend met de Bewonerscommissie. Praktische vragen over de uitvoering, de gevolgen voor tijdelijke huisvesting enzovoorts worden nog uitgewerkt. Parteon en de Bewonerscommissie organiseren naar verwachting eind maart 2020 een avond voor de circa 30 huurders waarop de stand van zaken wordt gepresenteerd en huurders mee kunnen praten. 

Wanneer krijgen de bewoners zicht op de renovatieplannen van Parteon?

Created with Sketch.

Na de bijeenkomst met de huurders, kunnen wij geïnteresseerde buurtbewoners op hoofdlijnen laten zien hoe de huurwoningen worden hersteld en gerenoveerd. Wij hebben uit de vragen begrepen dat een aantal van u daar graag meer inzicht in wil, om de keuze voor herstel van de eigen woning beter te kunnen maken. Dat begrijpen wij. 

 

Wel kunnen wij al aangeven dat  de woningen vooral aan de buitenzijde worden opgeknapt, met onder andere gevelreiniging en enkele kleinere ingrepen. Een geheel nieuwe ‘voorplakgevel’ zoals in bijvoorbeeld de Tulpstraat komt er niet. Wij waken met elkaar over het straatbeeld.