Flora en fauna

De afgelopen week heeft flora & fauna helaas tot onrust gezorgd bij enkele bewoners. Hoe zit dat nu?

In het kader van de omgevingsvergunning heeft Ooijevaar, die voor de uitvoering verantwoordelijk is, opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau om een “Inventarisatie beschermde diersoorten in het kader van de natuurwetgeving” te doen. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd in het broedseizoen en moet zo kort mogelijk voor de start van de uitvoering worden gedaan. In maart t/m september van dit jaar is dit gebeurd, waarna de gegevens verwerkt zijn in een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen.

De uitkomst van het onderzoek is recent ontvangen. Bij enkele woningen zijn beschermde diersoorten (huismussen en vleermuizen) aangetroffen, waarvan verblijfplaatsen en broedseizoenen moeten worden gerespecteerd. Wetgevende aspecten, zoals deze Wet natuurbescherming, spelen een rol binnen de planning en volgorde van uitvoering van de woonblokken.

Wat moeten we hiermee doen?
Er is geen directe zorg voor de buurt als geheel, ondanks dat dit voor 2 ingeplande woonblokken betekent dat zij een half jaar verschuiven (en 2 andere blokken naar voren worden getrokken). We moeten ontheffing op deze woonblokken met aangetroffen diersoorten) aanvragen bij de Provincie. Dit doen we om het risico op vertraging van de hele buurt te vermijden. Het nadrukkelijk streven is en blijft om in december 2022 de gehele buurt vernieuwd te hebben.

In het kader van deze ontheffing betekent dit met name, dat we met de volgorde van uitvoering van de woonblokken rekening moeten houden met de aanwezige diersoorten en hun broedseizoen. Deze loopt van maart t/m september. We kijken ook welke maatregelen getroffen kunnen worden om te zorgen dat deze diersoorten elders dan op de woningen kunnen nestelen. Het aanpakken van de woonblokken waar beschermde soorten zitten in de periode buiten het broedseizoen, maakt de ontheffingsaanvraag bij de Provincie kansrijker. En daar heeft de gehele buurt belang bij.

Het al of niet verlenen van ontheffingen om werkzaamheden uit te mogen voeren wordt gedaan door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord namens de provincie Noord-Holland. Voor de procedure van de ontheffingsaanvraag is er een wettelijke termijn van 13 weken die, zonder opgaaf van redenen, met 7 weken verlengd kan worden.

De ontheffing wordt nog voor de kerst bij de Provincie aangevraagd.

Voor de voortgang in de Zeeheldenbuurt is er vooralsnog geen zorg. We verwachten de ontheffing te krijgen, omdat aan het belangrijkste criterium wordt voldaan: we bieden een alternatief door de woonblokken waar beschermde soorten zijn aangetroffen buiten het broedseizoen te plannen. We zullen zoals het nu lijkt dus hooguit de volgorde van enkele blokken moeten veranderen om daarmee de voortgang van de gehele buurt veilig te stellen. Binnenkort weten we meer daarover. Vanuit particuliere eigenaren is de vraag gekomen of alleen funderingsherstel zonder aanvullende renovatie wel mogelijk is in het broedseizoen, omdat de nesten zich doorgaans hoger in de woning bevinden. Dit hebben wij laten onderzoeken, maar door de grote impact van de werkzaamheden (boren, vrezen en slopen) om de fundering te herstellen zal de Omgevingsdienst Noord Holland Noord hier volgens de ecologische adviseur geen ontheffing voor verlenen.

Het resultaat verwerken wij in de ontwikkelstrategie en planning, die wij in januari met u zullen delen.

Noot: deze week zijn naar aanleiding van een melding uit de Zeeheldenbuurt raadsvragen gesteld, die wethouder Mutluer donderdagavond jl. heeft beantwoord. U kunt dit hier terugkijken.